برای رسیدن به محل شرکت آریوژن راه­های مناسب زیر را دنبال کنید:

رانندگی از تهران به کرج از طریق اتوبان
اتوبان تهران کرج را تا کیلومتر24 به سمت غرب رانندگی کنید، از خروجی گرمدره وارد گرمدره و سپس جاده مخصوص کرج شده بعد از طی حدود یک کیلومتر با ورود به اولین دوربرگردان به سمت شرق رانندگی کنید. وارد دسترسی محلی خیابان تاج بخش شوید. بعد از طی کردن حدود 200 متر مقابل درب ورودی اصلی شرکت آریوژن خواهید بود.

رانندگی از تهران به کرج از طریق جاده مخصوص
جاده مخصوص را تا کیلومتر24 به سمت غرب رانندگی کنید، به منطقه گرمدره می رسید.  بعد از طی حدود یک کیلومتر با ورود به اولین دوربرگردان به سمت شرق رانندگی کنید. وارد دسترسی محلی خیابان تاج بخش شوید. بعد از طی کردن حدود 200 متر مقابل درب ورودی اصلی شرکت آریوژن خواهید بود.

رانندگی از کرج از طریق اتوبان کرج تهران
اتوبان کرج تهران را تا حدود 8 کیلومتر  به سمت شرق رانندگی کنید، از خروجی گرمدره وارد گرمدره و سپس جاده مخصوص کرج شده بعد از طی حدود یک کیلومتر با ورود به اولین دوربرگردان به سمت شرق رانندگی کنید. وارد دسترسی محلی خیابان تاج بخش شوید. بعد از طی کردن حدود 200 متر مقابل درب ورودی اصلی شرکت آریوژن خواهید بود.

رانندگی از کرج به تهران از طریق جاده مخصوص
جاده مخصوص را تا حدود 8 کیلومتر  به سمت شرق رانندگی کنید، بعد از عبور از اولین دوربرگردان و طی حدود یک کیلومتر به سمت شرق وارد دسترسی محلی خیابان تاج بخش شوید. بعد از طی کردن حدود 200 متر مقابل درب ورودی اصلی شرکت آریوژن خواهید بود.

استفاده از مترو (تهران-کرج و یا کرج به تهران)
سوار خط 5 قطار مترو در ایستگاه اکباتان (ارم سبز) یا در ایستگاه کرج پل فردیس شده در ایستگاه اتمسفر پیاده شوید(تهران تا اتسفر 29 دقیقه، کرج تا اتمسفر 10دقیقه) ، از ایستکاه اتمسفر به سمت جنوب شرق با حدود 15 دقیقه پیاده روی به ورودی اصلی شرکت آریوژن در ضلع جنوبی جاده مخصوص می رسید.

از فرودگاه امام خمینی
از اتوبان تهران-قم به سمت تهران وارد اتوبان آزادگان شده (شمال غرب) تا خروجی جاده مخصوص ادامه دهید. سپس وارد جاده مخصوص تهران-کرج شده، جاده مخصوص را 24 کیلومتر به سمت غرب رانندگی کنید. به منطقه گرمدره می رسید.  بعد از طی حدود یک کیلومتر با ورود به اولین دوربرگردان به سمت شرق رانندگی کنید. وارد دسترسی محلی خیابان تاج بخش شوید. بعد از طی کردن حدود 200 متر مقابل درب ورودی اصلی شرکت آریوژن خواهید بود.

از فرودگاه مهرآباد
وارد جاده مخصوص تهران-کرج شده 24 کیلومتر به سمت غرب رانندگی کنید. به منطقه گرمدره می رسید.  بعد از طی حدود یک کیلومتر با ورود به اولین دوربرگردان به سمت شرق رانندگی کنید. وارد دسترسی محلی خیابان تاج بخش شوید. بعد از طی کردن حدود 200 متر مقابل درب ورودی اصلی شرکت آریوژن خواهید بود.
 
مارا بروی نقشه های گوگل پیدا کنید 
 

Bookmark us