استیوانت در درمان انواع سرطان ها مانند؛ سرطان متاستاتیک روده ی بزرگ و یا مقعد، گلیوبلاستومای پیشرفته، سرطان سلول غیر کوچک ریه ، سرطان پیشرفته و یا متاستاتیک کلیه، سرطان تخمدان، لوله های فالوپ و سرطان صفاقی اولیه، سرطان دهانه رحم و سرطان متاستاتیک سینه مورد مصرف قرار می گیرد .دانلود بروشور استیوانتTM
 
 

استیوانت  با نام ژنریک بواسیزومب یک مونوکلونال آنتی بادی نوترکیب می باشد که با متصل شدن به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) موجود در سطوح سلول ها، از ساخته شدن عروق خونی جلوگیری کرده و مانع رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به سلول های سرطانی شده، از این رو رشد آنها را متوقف می سازد. استیوانت در درمان انواع سرطان ها مانند؛ سرطان متاستاتیک روده ی بزرگ و یا مقعد، گلیوبلاستومای پیشرفته، سرطان سلول غیر کوچک ریه (NSCLC)، سرطان پیشرفته و یا متاستاتیک کلیه، سرطان تخمدان، لوله های فالوپ و سرطان صفاقی اولیه، سرطان دهانه رحم و به صورت آف لیبل در سرطان متاستاتیک سینه مورد مصرف قرار می گیرد.
استیوانت در ویال های 4 میلی لیتری و 16 میلی لیتری در دو دوز 100 میلی گرم و 400 میلی گرم بصورت محلول تغلیظ شده عرضه می شود. غلظت بواسیزومب در هر میلی لیتر معادل 25 میلی گرم می باشد. استیوانت پس از رقیق سازی بصورت تزریق داخل وریدی انفوزیون می گردد. هر جعبه کوچک استیوانت شامل یک عدد ویال و یک عدد بروشور مخصوص بیمار می باشد. 

 

 

 

 
 
     
 

Bookmark US