آریوسون با استفاده از سلول های نوترکیب بی اچ کی یا سلول های کلیه نوزاد همستر تولید می شود. این سلول ها تحت مقررات بانک سلولی و در نیتروژن مایع در دمای منفی 185 درجه سانتی گراد نگهداری می شوند.دانلود بروشور آریوسونTM


دانلود بروشور آریوسون آرتیTM
 
 

آریوسون   فاکتورهفت انعقادی فعال شده نوترکیب است و یک ماکرو مولکول پروتئینی (گلیکوپروتئینی) است که با تکنولوژی DNA نوترکیب و با استفاده از سلولهای کلیه نوزاد همستر (BHK )تولید میگردد و از نظر ساختار مولکولی و فعالیت بیولوژیکی کاملا مشابه فاکتورهفت انعقادی فعال استخراج شده از پلاسمای انسانی می باشد.
این دارو باعث فعال شدن مسیرخارجی آبشار انعقادی در جریان خون می گردد. در بیماران مبتلا به هموفیلی مادرزادی آ و ب که مبتلا به کمبود فاکتورهای انعقادی 8 و9 می باشند به طور معمول درهنگام بروز اپیزود خونریزی یا جهت پیشگیری از خونریزی حین عمل جراحی, فاکتورهای انعقادی 8 و 9 تزریق می گردد.( نوع استخراج شده از پلاسمای انسانی یا نوع نوترکیب) تعدادی از این بیماران در طول زمان و در اثر دریافت مکرر این فاکتورها شروع به ساختن آنتی بادیهای مهارکننده نسبت به آنها میکنند.
این مهارکننده ها به تدریج به سطحی می رسد که تمام فاکتور انعقادی 8 و 9 تزریق شده به بیماررا مهار کرده و مانع از تاثیر انعقادی آنها میگردند. در این حالت مصرف فاکتور هفت انعقادی فعال شده در دوزهای نسبتا"بالا( 90-120 µg/kg ) در این بیماران با دورزدن (بای پس کردن) فاکتورهای انعقادی 8 و 9 در مسیر آبشار انعقادی باعث فعال شدن فرآیند انعقاد خون ونهایتا" قطع خونریزی فعال دراین بیماران می گردد که این موضوع اهمیت حیاتی برای زندگی این بیماران دارد. اندیکاسیونهای دیگر داروی آریوسون شامل :

. بیماران مبتلا به هموفیلی اکتسابی

. بیماران دچارکمبود مادرزادی فاکتورهفت

. بیماران مبتلا به ترمبوآستنی گلانزمن میباشد.

. بصورت آف لیبل برای بیمارانی که دچار خونریزیهای حاد ناشی از تروما شده اند

این دارو بصورت پودرلئوفیلیزه در ویالmg 1.2 به همراه ویال آب قابل تزریق بعنوان حلال وجود دارد که میزان فاکتور هفت فعال شده در محلول نهایی پس از حل کردن mg/ml 0.6 می باشد.
آریوسون بصورت تزریق داخل وریدی مصرف می گردد. دوزاژ توصیه شده آریوسون جهت قطع اپیزود فعال خونریزی در بیماران هموفیلی مادرزادی دارای مهارکننده ضد فاکتورهای 8 و9 به میزان µg/kg 90 در تزریق اول و µg/kg 120 در تزریق دوم و سوم بوده و فواصل بین این تزریقها 2ساعت می باشد . 

 

 

 

 
 
     
 

Bookmark us