زیتاکس


محصول زیتاکس با نام ژنریک ریتوکسی مب یک مونوکلونال آنتی بادی کایمریک (موشی -انسانی) بر علیه آنتی ژن سی دی بیست (CD20) موجود بر سطح لنفوسیتهای B نرمال و بدخیم می باشد که با تکنولوژی DNA نوترکیب و با استفاده از سلول های تخمدان همستر چینی (CHO) تولید می گردد. این آنتی بادی از گروه آنتی بادی های IgG1Kappa می باشد که دارای یک قسمت متغیر موشی و یک قسمت ثابت انسانی است . این دارو از طریق ناحیه متغیر خود به آنتی ژن CD20 موجود بر سطح سلول های لنفوم غیر هوچکین متصل گردیده و از طریق مکانیزم های توکسیسیته سلولی وابسته به کمپلمان (سی دی سی) ( توکسیسیته سلولی وابسته به آنتی بادی )، مهار پرولیفراسیون، ایجاد آپوپتوز سلولی و نهایتاً افزایش حساسیت سلول های لنفوم به داروهای سیتوتوکسیک، باعث از بین رفتن سلول می گردد.

زیتاکس در موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرد:
• لنفوم غیر هوچکین (NHL)،
• لوسمی لنفوییدی مزمن (CLL)،
• آرتریت روماتوئید،
• گرانولوماتوز پلی آنژیتیت (GPA) و پلی آنژیتیت میکروسکوپی (MPA)

زیتاکس به فرم ویال های 10 میلی لیتری و 50 میلی لیتری حاوی محلول تغلیظ شده، شفاف و بی رنگ جهت انفوزیون وریدی در دو دوز 100 میلی گرم و 500 میلی گرم عرضه می شود. هر ویال زیتاکس حاوی 10 میلی گرم در میلی لیتر ریتوکسی مب می باشد. ویال 10 میلی لیتری حاوی 100 میلی گرم ریتوکسی مب و ویال ۵۰ میلی لیتری حاوی 500 میلی گرم ریتوکسی مب می باشد. این محصول بعد از رقیق سازی، بصورت تزریق داخل وریدی انفوزیون می گردد.

 


زیتاکس با نام ژنریک ریتوکسیمب یک مونوکلونال آنتی بادی کایمریک (موشی- انسانی) بر علیه آنتی ژن CD20 موجود بر سطح لنفوسیتهای بی نرمال و بدخیم می باشد که با تکنولوژی دی ان ای نوترکیب و با استفاده از سلولهای تخمدان همستر چینی تولید می گردد.